Comfortventilatie

Laat uw luchtkanalen professioneel onderhouden

Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

Verontreinigde luchtkanalen en ventilatiesystemen zijn een broedplaats voor schimmelsporen, bacteriën, fijnstof, pollen en andere schadelijke afzettingen, die leiden tot een slechte luchtkwaliteit. Deze factoren kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Door de ventilatiesystemen regelmatig te reinigen kan dit eenvoudig voorkomen worden. Hamster Cleaning heeft voor elk ventilatiesysteem een betrouwbare oplossing.

 

Indicaties van vervuiling

Er zijn een aantal indicaties van vervuilde ventilatiesystemen, namelijk: vuile ventielranden, de staat van de filters binnenin de ventilatie-unit en een verminderde werking van het ventilatiesysteem. Dit laatste komt voor wanneer het afgezette vuil aan de luchtkanaalwanden meer weerstand geeft, wat ten koste gaat van de capaciteit van het toestel.

 

Onverklaarbare allergieën, astma of andere ademhalingsproblemen, kunnen indicaties zijn van overmatig vuil en puin dat door uw ventilatie circuleert. Houd dit nauwlettend in de gaten.

 

Europese norm

Luchtkanalen moeten gereinigd worden wanneer de maximaal toegestane hoeveelheid vuil (g/m²) overschreden wordt. Dit staat verduidelijkt in de Europese norm EN15780, die specificeert aan welke cijfers voldaan moet worden. Er zijn drie reinheidsniveaus waaronder een gebouw kan vallen en aan ieder niveau is een maximaal toegestane hoeveelheid vervuiling gekoppeld. Het schoonmaken van uw luchtkanalen is van groot belang omwille van de hygiëne, de luchtkwaliteit, de brandveiligheid, energiebesparing en de levensduur van een installatie.

Table A.1 — Typical applications of cleanliness quality classes
Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie
Table A.3 — Acceptable cleanliness levels
Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie
Bouwbesluit

Daarnaast zijn er diverse voorschriften met betrekking tot het bouwen en gebruiken van gebouwen vastgelegd in het bouwbesluit. Hieronder worden de richtlijnen omtrent gezondheidsrisico’s, brandgevaar en overige risico’s die samenhangen met luchtkwaliteit beschreven.

 

Zowel voor een te bouwen bouwwerk (artikel 3.28) als voor een bestaand bouwwerk (artikel 3.37) geldt dat er een zodanige voorziening voor luchtverversing aanwezig dient te zijn dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van binnenlucht voorkomen wordt. In tabel A.4 zijn de acceptabele normen voor nieuwbouwprojecten weergegeven.

Table A.4
Hamster Cleaning | Inspecteren en Reinigen van luchtkanalen, vetkanalen en comfort ventilatie

In artikel 3.29 en artikel 3.32 (nieuwbouw) wordt tevens beschreven dat verblijfsgebieden, verblijfsruimtes en overige ruimtes een voorziening voor luchtverversing moeten bevatten met een volgens de NEN1087 bepaalde capaciteit.

 

Een ventilatiesysteem wordt in het bouwbesluit omschreven als een technisch bouwsysteem dat verse lucht toevoert, verontreinigde binnenlucht afvoert of een combinatie van beiden. Zoals beschreven in artikel 6.55 (nieuwbouw) moet een technisch bouwsysteem voldoen aan de waarden voor de energieprestatie. Het systeem dient bovendien adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd, ingeregeld en instelbaar te zijn en voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied of verblijfsruimte kan worden gereguleerd.

Ziet uw ventilatiesysteem er ook zo uit?

WhatsApp!
Call Now Button